Türkiye BM’nin Suyla İlgili Kalkınma Amaçlarının Neresinde?

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ve su

Birleşmiş Milletler (BM, UN)’e üye 193 ülke, Eylül 2015’teki Genel Kurul’da, Dünya’nın “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 gündem (Gündem 2030)” ile dönüştürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Gündem 2030; insanlık, gezegenimiz ve refah için bir eylem planıdır. BM’e üye ülkeler, “hiç kimse arkada bırakılmaksızın” fakirliğin her türünü ortadan kaldırmak üzere, dünyanın sürdürülebilir ve muhkem bir istikamette dönüştürülmesi arzu ve kararlılığını göstermişlerdir.

Gündem 2030, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 2015-2030 döneminde beklenen çıktı ve uygulamalarla ilgili 169 küresel göstergeyi içermektedir.

Gündem 2030 uygulama hedef ve göstergeleri, sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel unsurlarıyla sağlanabilmesini mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı

20 Haziran 2010 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı’na (64/292) göre tüm insanların su ve atıksu hizmetlerine erişimi temel insani haklardan biridir.

Temiz, güvenli, makul fiyatlı, erişilebilir içme suyunun herkese sağlanması gerekmektedir (UN, 2014). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2003 yılında yayınladığı “Su Hakkı” raporuna göre, bir insanın suya temel (asgari) düzeyde erişmesi için gerekli miktar 20 L/kişi.gün; orta derecede erişimin sağlanması için gerekli su miktarı 50 L/kişi. gün ve optimum düzeyde erişimi için gerekli miktar ise 100-200 L/kişi.gün’dür (WHO, 2003).

Bu Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 (SKA-6), herkesin temiz su ve yeterli kanalizasyon hizmetlerine eksiksiz olarak erişiminin sağlanması ile ilgili olup bu konulardaki ilgi ve duyarlılığın küresel politik gündemdeki yerinin canlı tutulmasını gaye edinmektedir. SKA-6 evrensel kabul ve destek gören 8 küresel alt hedefe ulaşılmasını öngörmektedir. Su döngüsünün bütününü kapsayan bu hedefler;

(6.1) 2030’a kadar herkes için güvenilir ve satın alınabilir içme suyuna evrensel ve adil biçimde erişimin
elde edilmesi

(6.2) 2030’a kadar herkes için yeterli ve adil kanalizasyon hizmetleri ile sıhhi koşullara erişimin sağlanması ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel ilgi göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi

(6.3) 2030’a kadar, kirliliği azaltarak, çöp dökümünü engelleyerek, zararlı kimyasalların ve maddelerin suya karışımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atıksu oranını yarıya indirerek, geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı dünya çapında büyük ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi

(6.4) 2030’a kadar tüm sektörlerde su kullanım verimliliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlı su tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından mağdur insan sayısının
önemli ölçüde azaltılması

(6.5) 2030’a kadar uygun olduğu takdirde sınır ötesi işbirliği dâhil olmak üzere her düzeyde entegre su kaynakları yönetiminin uygulanması

(6.6) 2020’ye kadar dağlar, ormanlar, sulak alanlar, nehirler, akiferler ve göller dâhil olmak üzere suyla ilgili ekosistemlerin korunması ve eski haline getirilmesi

(6.6.a) 2030’a kadar, gelişmekte olan ülkelerde su toplama, tuzdan arındırma, su verimliliği, atıksu arıtma, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojilerini de içerecek şekilde su ve atıksu ile ilgili eylemler ve programlar konusunda uluslararası işbirliğinin ve kapasite artırma desteğinin genişletilmesi

(6.6.b) Su ve atıksu yönetiminin iyileştirilmesi için yerel katılımın desteklenmesi ve güçlendirilmesi olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Yazan PROF. DR. İZZET ÖZTÜRK İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Ahmet Yayla

Habergece hatti'nin muhabiridir. Liseden mezun olduktan sonra haber alanında eğitim aldı ve muhabir, yapımcı olarak çalıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.